Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar – Essaywedstrijd

Hoe blijft de bestuurskundige discipline de komende vijftig jaar impactvol? 

For English see below

Op 8 maart 2023 bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) 50 jaar. Oorspronkelijk is de VB opgericht om een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk van het openbaar bestuur, onder andere door het bevorderen van degelijk en relevant multidisciplinair onderzoek. In de afgelopen 50 jaar heeft de VB niet stilgezeten. De VB ontwikkelt zich nadrukkelijker van een vakvereniging ‘van’ en ‘voor’ bestuurskundigen naar een vereniging die een betekenisvolle bijdrage levert aan de innovatieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Deze verschuiving roept een aantal empirische en reflectieve vragen op die direct linken aan de rol, werkwijze, focus en bijdrage van de bestuurskundige discipline

In het kader van het jubileum wordt er een boek uitgegeven waarin ervaren wetenschappers hun blik werpen op de impact van Bestuurskunde. Hoe draagt de wetenschappelijke discipline bij aan de aanpak van ‘de grote vragen’ van deze tijd? Plus, hoe kan de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline de komende 50 jaar van positieve betekenis zijn? 

In het boek worden diverse maatschappelijke vraagstukken besproken die onderverdeeld zijn in drie hoofdthema’s, namelijk:

 1. Vraagstukken van planeet en klimaat (o.a. duurzame landbouw en energietransitie)
 2. Vraagstukken van mens en samenleving (o.a. migratie en kansengelijkheid) 
 3. Vraagstukken van werk, wonen en zorg (o.a. krapte op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorgtoegankelijkheid)

We kunnen het natuurlijk niet over de toekomst hebben zonder de jonge generatie erbij te betrekken. Om die reden organiseert de VB een essaywedstrijd voor studenten, jonge ambtenaren en jonge wetenschappers. We zijn geïnteresseerd in jullie visie op hoe de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline de komende vijftig jaar van positieve betekenis kan zijn voor een zelfgekozen maatschappelijk vraagstuk. 

Wanneer hebben we het nu over een maatschappelijk vraagstuk? In het jubileumboek wordt verwezen naar Thomas Roos (2020). Hij spreekt van een ‘maatschappelijk vraagstuk’ wanneer (a) er sprake is van een situatie waar veel mensen direct of indirect mee te maken hebben, (b) er behoefte is aan een meer gewenste situatie, (c) er meerdere factoren zijn die de bestaande situatie in stand houden en (d) er meerdere factoren zijn die het succes van mogelijke oplossingen beïnvloeden. 

In het essay vragen we jullie om een maatschappelijke vraagstuk te kiezen en te formuleren hoe de bestuurskunde de komende 50 jaar een antwoord kan bieden op het desbetreffende maatschappelijke vraagstuk. 

Voor wie is deze essaywedstrijd bedoeld? 

 • Studenten Bestuurskunde HBO en WO 
 • PhD studenten en beginnende academici 
 • Jonge ambtenaren tot 35 jaar 

Waar moet het essay aan voldoen? 

 • Het essay mag maximaal 3000 woorden lang zijn 
 • Het essay heeft een pakkende titel
 • Het essay bevat naam en contactgegevens van de auteur + tot welke van de drie doelgroepen de auteur behoort
 • Het essay bevat een bronvermelding
 • Nederlands en Engelstalig toegestaan

Wat zijn de beoordelingscriteria?  

 • Het essay voldoet aan bovenstaande richtlijnen 
 • De boodschap is innovatief (nieuwe ideeën of in een nieuw jasje) 
 • Het essay is goed geschreven (sterke argumentatie, grijpt aandacht, duidelijke conclusie, onderwerp staat centraal, structuur en vormgeving dragen bij aan het doel) 
 • Het essay is origineel, prikkelend en verrassend 
 • Het essay is realistisch en relevant voor de Bestuurskundige (beleids)praktijk 
 • Het essay wekt interesse voor Bestuurskunde als discipline 

Wie gaan de essays beoordelen? 

 • Een vertegenwoordiger van het VB bestuur 
 • Een vertegenwoordiger van het tijdschrift Bestuurskunde
 • Een vertegenwoordiger uit de beleidspraktijk 

Tijdens het jubileumcongres op 8 maart 2023 in Den Haag zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Voor elke doelgroep zal de jury één winnaar aanwijzen. De winnaars gaan er niet alleen vandoor met de eer. De winnende essays worden gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Bestuurskunde. Daarnaast ontvangen de winnaars een bol.com bon ter waarde van €50,-. 

Ondersteuning in het schrijfproces?

Om jullie te helpen in het schrijfproces organiseren we een workshop waarin een journalist/tekstschrijver tips geeft over het schrijven van een duidelijk en doelgericht essay. Tijdens de workshop gaan we in op de overtuigingskracht van jouw essay. Mocht je deel willen nemen aan deze workshop schrijf je dan voor 15 oktober 2022 in door een e-mail te sturen naar essay@bestuurskunde.nl. Vermeld bij je aanmelding of je de workshop in het Nederlands of in het Engels wilt volgen. 

Wat is de planning? 

Uiterlijk aanmelden essayworkshop15 oktober 2022
1e versie essay sturen naar redactie indien je deelneemt aan de workshop18 november 2022
Workshop9 december 2022 van 13.00 tot 16.30 uur
Insturen definitieve essay: essay@bestuurskunde.nl 23 januari 2023
Prijsuitreiking(en)8 maart 2023

Dutch Association for Public Administration 50 years – Essay contest

How will the discipline of public administration remain impactful in the next fifty years?

On 8 March 2023, the Dutch Association for Public Administration (In Dutch: Vereniging voor Bestuurskunde – VB) will celebrate its 50th anniversary. Originally, the VB was founded to bridge the gap between the theory and practice of public administration, among other things by promoting sound and relevant multidisciplinary research. In the past 50 years, the VB has not been idle. The VB is developing from a professional association ‘of’ and ‘for’ public administration experts to an association that makes a meaningful contribution to the innovative approach of societal issues. This shift raises a number of empirical and reflective questions that are directly linked to the role, approach, focus and contribution of the public administration discipline. 

As part of the anniversary, a book is being published in which experienced scientists cast their light on the impact of public administration. How does the academic discipline contribute to the approach of ’the big questions’ of our time? Plus, how can public administration as an academic discipline be of positive significance in the next 50 years? 

The book discusses various societal issues which are divided into three main themes, namely:

1. Issues of planet and climate (including sustainable agriculture and energy transition)

2. Issues of people and society (e.g. migration and equal opportunities) 

3. Issues of work, housing and care (including labor shortages, housing market and care     accessibility)

Of course, we cannot talk about the future without involving the young generation. For this reason, the VB is organizing an essay competition for students, young civil servants and young scientists. We are interested in your vision on how public administration as an academic discipline can be of positive significance for a self-chosen societal issue in the next fifty years. 

When are we talking about a societal issue? In the jubilee book reference is made to Thomas Roos (2020). He speaks of a ‘societal issue’ when (a) there is a situation that directly or indirectly affects many people, (b) there is a need for a more desirable situation, (c) there are multiple factors that maintain the existing situation and (d) there are multiple factors that influence the success of possible solutions. 

In the essay, we ask you to choose a societal issue and formulate how public administration can provide an answer to this societal issue in the next 50 years. 

Who can participate in this essay competition? 

 • Students of Public Administration (HBO and WO) 
 • PhD students and early career academics
 • Young civil servants up to 35 years 

What are the requirements for the essay? 

 • The essay should be no longer than 3000 words 
 • The essay has a catchy title
 • The essay should contain the author’s name and contact details + which of the three target groups the author belongs to
 • The essay contains references
 • Dutch and English language allowed

What are the assessment criteria?  

 • The essay meets the above guidelines 
 • The message is innovative (new ideas or new approach) 
 • The essay is well written (strong argumentation, grabs attention, clear conclusion, subject is central, structure and design contribute to the purpose) 
 • The essay is original, thought provoking and surprising 
 • The essay is realistic and relevant to Public Administration (policy) practice 
 • The essay raises interest for Public Administration as a discipline 

Who will judge the essays? 

 • A representative of the VB board 
 • A representative of the journal Bestuurskunde
 • A representative from the policy field 

During the anniversary conference on 8 March 2023 in The Hague the winners will be announced. The jury will select one winner for each target group. The winners do not just walk away with the honour. The winning essays will be published in the renowned journal Bestuurskunde. The winners will also receive a bol.com voucher worth €50,-. 

Support in the writing process?

To assist you in the writing process, we organize a workshop in which a journalist/writer gives tips on writing a clear and targeted essay. During the workshop, we will address the persuasiveness of your essay. If you want to participate in this workshop, please register before 15 October 2022 by sending an e-mail to essay@bestuurskunde.nl. When registering, please mention whether you want to attend the workshop in Dutch or in English.

What is the planning? 

Registration essay workshop15 October 2022 
Send 1st version of essay to editor if you will participate in the workshop18 November 2022
Workshop9 December 2022 13 to 16.30 pm
Send in final essay: essay@bestuurskunde.nl 23 January 2023
Prize-giving ceremony8 March 2023